Kvalifikovaný elektronický podpis

Spoločnosť Disig, a.s. poskytuje dôveryhodné a kvalifikované dôveryhodné služby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 z 23. júla 2014 (Nariadenie eIDAS) a Zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách.

Kvalifikované certifikáty sú určené pre potreby vyhotovovania a overovania zdokonalených elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických podpisov.

Pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu musia byť kryptografické kľúče (verejný kľúč a súkromný kľúč) generované a uložené v zariadení na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu, akým je napr. čipová karta vo formáte bankomatovej karty, príp. SIM karty.

Kvalifikovaný elektronický podpis má právny účinok rovnocenný s vlastnoručným podpisom.