Zásady používania súborov cookies

Prevádzkovateľom tejto webstránky a osobných údajov dotknutých osôb je spoločnosť Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 359 75 946, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sa, vložka číslo 3794/B, email na zodpovednú osobu: gdpr@disig.sk (ďalej aj „Prevádzkovateľ“), ktorý týmto poskytuje informácie v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri prehliadaní webstránky alebo pri Vašej aktivite na nej môžu ukladať vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení.

Jednotlivé druhy cookies sú zodpovedné za správne fungovanie webovej stránky a podľa druhu spracúvaných informácií dokážu o návštevníkoch zbierať rôzne informácie, ako napríklad IP adresa pripojenia, informácie o Vašej aktivite, odtlačok prehliadača,  preferovaná veľkosť písma, predvolený jazyk, vyplnené prihlasovacie údaje alebo zobrazené reklamy. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nim sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho Vás webová stránka "spozná" a ponúkne Vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách webstránky a v nadväznosti na tieto informácie bude zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Súbory cookies môžeme používať na analýzu návštevnosti našich webstránok prostredníctvom služieb ako napríklad Google Analytics, Google AdSense, a iné. Ide o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto webstránky používajú. Viac informácií nájdete na webstránkach jednotlivých poskytovateľov týchto služieb, napr. informácie o tom, ako používa spoločnosť Google súbory cookies, môžete nájsť na tomto linku.

Z pohľadu ochrany osobných údajov je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webovej stránky, bude nutné takéto cookie považovať za osobný údaj v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka našej webstránky, pôjde o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Tieto cookies sú spracúvané buď na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby, alebo na základe nášho oprávneného záujmu na zabezpečení riadnej funkčnosti našej webovej stránky v súlade s Vašimi preferenciami (technické cookies).

Aké cookies spracúvame a na aký účel

Technické cookies (tzv. nevyhnutne potrebné cookies)

Pomocou týchto cookies sa zabezpečuje riadne fungovanie webovej stránky. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať údaje v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu užívateľa na účely prevádzky, siete, služby alebo siete a služby. Ich jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu prostredníctvom siete, alebo sú bezpodmienečne potrebné na poskytovanie služby, ktorú výslovne požadujete.

Preferenčné (funkčné) cookies

Preferenčné súbory cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. Váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate. Tieto cookies spracúvame na základe Vášho súhlasu. 

Štatistické (analytické) cookies

Pomocou týchto cookies je možné získať údaje o návštevnosti webovej stránky a informácie, ktoré najčastejšie vyhľadávate a ako sa pohybujete, aby bolo možné zabezpečiť jednoduchšie užívanie webstránky. Štatistické súbory cookies nám pomáhajú, aby sme pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Tieto cookies spracúvame na základe Vášho súhlasu.

Marketingové (reklamné) cookies

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú pre Vás relevantné a pútavé, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Tieto cookies spracúvame na základe Vášho súhlasu. 

Ako skontrolovať nastavenia cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo Vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak funkcionalite cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií získaných prostredníctvom cookies, a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácií. Návod na odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete ďalej. Návody na vymazanie cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch:

Doba uchovávania

Niektoré údaje, resp. typy cookies sa z Vášho zariadenia vymažú hneď po tom, ako sa zatvorí okno prehliadača a naopak iné zostanú vo Vašom zariadení aj po zatvorení prehliadača s webovou stránkou prevádzkovateľa. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli, alebo iba po nevyhnutne potrebnú dobu.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona.

Právo na opravu údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli Vaše osobné údaje doplnené.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak budú splnené podmienky čl. 17 Nariadenia, resp. § 23 Zákona.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo domáhať sa obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov, ak budú splnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona (napr. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné; prevádzkovateľ  už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov).

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej alebo ak je spracúvanie vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu alebo tretej strany, vrátane namietania proti s tým súvisiacemu profilovaniu. Máte tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje máte právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili. Takáto prenosnosť osobných údajov je možná, ak sa Vaše osobné údaje spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, máte právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa (od nás) inému prevádzkovateľovi.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, ste ako dotknutá osoba oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred odvolaním tohto súhlasu.

Uplatnenie práv

Ak sa rozhodnete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči nám v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese nášho sídla alebo elektronicky na emailovej adrese: gdpr@disig.sk.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nedochádza obvykle k ich prenosu do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a Európskej únie (EÚ), ani do medzinárodných organizácií. Ak by v odôvodnených prípadoch vznikla potreba preniesť osobné údaje do tretích krajín mimo územie Európskej únie, prenos osobných údajov uskutočníme len s Vašim súhlasom alebo za podmienok, za ktorých uvedený prenos inak umožňuje Nariadenie alebo Zákon.

Kontaktné údaje

Ak by ste sa chceli zaslať otázky alebo mali pripomienky pre našu zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu: gdpr@disig.sk, alebo písomne na adrese nášho sídla.

Tieto zásady môžeme aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich aktuálnym znením, ktoré nájdete buď na našom webovom sídle alebo Vám ich na požiadanie radi poskytneme.

Táto verzia zásad bola vydaná dňa 10.2.2023.