Pravidlá poskytovania refundácií

Čl. IV. Všeobecných obchodných podmienok - Odstúpenie od zmluvy

1.    Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odstúpenie od kúpnej zmluvy a všetky veci s tým spojené sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z.

2.    Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo služby.

3.    Tovar alebo služby sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)    tovary alebo služby objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, alebo služby, ktorý bol dodaný ako posledný,
b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c)    tovar alebo služby dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru alebo služby.

4.    Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru alebo služby, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.    Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :

a)    poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a v prípade ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa ustanovenia § 4 ods. 6, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve,
b)    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
c)    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d)    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
e)    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f)    predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g)    predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
h)    poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.    Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje § 8 zákona číslo 102/2014 Z. z. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7.    Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:

a)    zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla predávajúceho alebo
b)    zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok  eshop@disig.sk

8.    Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú § 9 a 10 zákona číslo 102/2014 Z. z.

9.    Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

10.    Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si predávajúci a spotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia. Spotrebiteľ spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar, pri ktorom odstupuje od zmluvy, vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave, v akom mu bol dodaný (vrátane príbalového letáku a pod.), a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).

11.    Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

12.    V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu.

13.    Predávajúci odporúča spotrebiteľovi tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku. Predávajúci kúpnu cenu za tovar alebo službu vráti spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

14.    Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu obchodných podmienok a nachádza sa aj na webstránke elektronického obchodu.

15.    Kupujúci dáva prijatím týchto obchodných podmienok výslovný súhlas s tým, aby sa poskytované služby začali poskytovať ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to podľa ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., čím kupujúci po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

16.    Kupujúci dáva prijatím týchto obchodných podmienok výslovný súhlas s tým, aby sa mu poskytol elektronický obsah, ktorý je dodávaný inak ako na hmotnom nosiči, a to ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to podľa ustanovenia § 4 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., čím kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

17.    Kupujúci prijatím týchto obchodných podmienok vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch preňho vyplývajúcich z poskytnutia súhlasu podľa bodu 15 a 16 tohto článku týchto obchodných podmienok.

18.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo služby, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru alebo služby dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar alebo služby kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar alebo služby dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

19.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj:

a)    ak kupujúci riadne a včas neuhradí celkovú cenu,
b)    ak kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar alebo tovar pripravený na osobný odber.
20.    Predávajúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení :
a)    doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska (sídla) kupujúceho alebo
b)    elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.

21.    Body 1. až 17. tohto článku obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, t.j. nepoužijú sa v prípade, ak je kupujúcim podnikateľ. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok. Kupujúci podnikateľ je tak oprávnený odstúpiť od zmluvy len v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

Dokumenty na stiahnutie

FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY